Дримската конференција: Одличен моментум за процесот на прекуграничната соработка за управување со басенот на река Дрим

На петтата годишнина од потпишувањето на Маморандумот за заедничка визија на Дримскиот басен и првата година од отпочнувањето на ГЕФ Дримскиот Проект , повеќе од 120 преставници се собраа во Приштина како индикатор на силен моментум за дримскиот процес во оваа година. Операционализацијата на ГЕФ Дримскиот проект и имплементацијата која во насредните 4 години тежи 5.5 милиони долари, овозможува критичен напредок на прекуграничната соработка за управување со дримскиот басен.

На петтата годишнина од потпишувањето на Маморандумот за заедничка визија на Дримскиот басен и првата година од отпочнувањето на ГЕФ Дримскиот Проект , повеќе од 120 преставници се собраа во Приштина како индикатор на силен моментум за дримскиот процес во оваа година. Операционализацијата на ГЕФ Дримскиот проект и имплементацијата која во насредните 4 години тежи 5.5 милиони долари, овозможува критичен напредок на прекуграничната соработка за управување со дримскиот басен.

Во духот нс позитивниот моментум г-дин Стево Темеловски , заменик министер за живтна средина и просторно планирање на Република Македонија на отворањето на Конференцијата потенцираше дека “Посветени сме да го кренеме нивото на управување на водените и природните ресурси во Дримскиот басен како придобивка за идните генерации. Дримскиот проект е значаен политички, научен и управувачки процес со потенцијал да донесе значајни резултати. Денешниот настан е рефлекција за зајакнатите капацитети во сите земји од дримскиот басен околу координитраното управување со басенот. Ние треба да го искористиме овој момент да изградиме база за напредок. Размената на гледиштата денес ќе придонесе за подлабоко разбирање на перцепцијата на заинтересираните субјекти нивните приоритети и очекувања од процесот“.

Преставуваќи ги инстутуциите во земјите од Басенот . интересентите, како и преставниците од меѓународните организации кои дваат поддршка на активностите во Басенотучесницте на Конференцијата го проследија развојит на активностите во последната година и приоритетните активности во таа насока. Тиа дискутираа за тековните и планираните активности за подготовка на План за управуваање во Дримскиот басен како и за можностите за координирана акција за управување со заштитените подрачја во Басенот и суб басените/ж.
Главната цел на работењето во Дрим Корда и ГЕФ Дримскиот Проект е да се подигне управувањето надвор од суб басените во согласност со хидролошката поврзаност на Дримскиот басен. Ова ќе води од делење на водите помешу државите и евентуалнит конфликти до делба на придобивките помеѓу заинтересираните страни кои физички , културно и историски се поврзани, Отворањето на потенцијалите за координирано управување ќе води до минимизирање на ризиците , управување со поплавите и ќе има позитивен ефект на екосистемот и на добар дел од економските сектори.

4тата дрмска Конференција на интересентите беше организирана заедно со 12 состанок на Дрим Кор групата и 3 состанок на Експертските работни групи.Заинтересираните страни имаат централна улога во етаблирањето н координиранатра акција во Дримскиот басен, Оваа 4 Конференција следеше после настаните на регионално ниво во 2011,2013 и 2015 година и следните конфенеции на заинтересираните страни ќе се одржуваат во рамките на ГЕФ Дримскиот Проект еднаш годишно.

басенот, Дрим, дримската, конференција, моментум, одличен, прекуграничната, процесот, Река, соработка, управување

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *© All rights reserved. Powered by Портал ТВМ.
Back to Top