Tag: биолошката

Општина Дебрца организира обука за локални водичи за биолошката разновидност во Општина Дебрца и Белчишко Блато

Општина Дебрца организира обука за локални водичи, во рамките на проектот „Подобрување на конзервацијата на приоритетните растенија во меѓуграничната област – Conse-pp“, со цел зголемување на свесноста и знаењето за биодиверзитетот во рамките на Белчишко Блато. Општина Дебрца организира обука за локални водичи, во рамките на проектот „Подобрување на конзервацијата на приоритетните растенија во меѓуграничната област – Conse-pp“, со цел зголемување на свесноста и знаењето за биодиверзитетот во рамките на Белчишко Блато. Проектот е финансиран од програмата за меѓугранична соработка, Interreg IPA-Cross...

Continue reading

Воспоставување на еколошки мрежи и еколошки коридори, за зачувување на природните живеалишта и биолошката разновидност

Стартува имплементацијата на проектната активност „Два пилот коридори од предложените во Националната еколошка мрежа (МАК – НЕН), избрани за унапредување и тестирање на специфични мерки, кои вклучуваат локални засегнати страни, за управување и реставрација на шуми со високи природни вредности и други живеалишта“. Стартува имплементацијата на проектната активност „Два пилот коридори од предложените во Националната еколошка мрежа (МАК – НЕН), избрани за унапредување и тестирање на специфични мерки, кои вклучуваат локални засегнати страни, за управување и реставрација на шуми со високи...

Continue reading

bio

Македонија дел од меѓународното семејство кое се бори за заштита на природата

Македонија дел од меѓународното семејство кое се бори за заштита на природата.   Стопирање на понатамошната деградација на природата и зачувување на здрава планета е стратешка цел на 193 земји,  меѓу кои е и Македонија. Биолошката разновидност на различни  начини  придонесува за благосостојба на луѓето. Конвенцијата за биолошка разновидност е меѓународен договор  со кои земјите се обврзуваат дека биолошката разновидност е од заеднички интерес за човештвото. За да се спречи загубата на биолошката разновидност потребно е да се преземат акции за да се спречат причините за уништување. Македонија...

Continue reading© All rights reserved. Powered by YOOtheme.
Back to Top